Regnskabsbegreber - Engelsk/Dansk

FinansKim - læs - arbejd - lær

Regnskabsbegreber - Engelsk/Dansk

I den virkelige verden kan regnskabsposterne have forskellige navne og begreber, her har jeg forsøgt at opstille en standard med de engelske oversættelser i parentes


Resultatopgørelse (Income Statement)

Omsætning (Revenue)

- variable omkostninger

Bruttoresultat/Dækningsbidrag (Gross profit)

- andre eksterne omkostninger

Resultat før afskrivninger (EBITDA)

- afskrivninger

Resultat af primær drift (EBIT) - kaldes også nogle steder Operation Profit

- særlige poster

Resultat før renter/finansielle poster

- finansielle omkostninger

Resultat før skat

- skat

Årets resultat/Nettoresultat (Net income)


Balance (Balance Sheet)

Aktiver (Assets)

Langfristede immaterielle anlægsaktiver (Long term intangible assets)

Langfristede aktiver/anlægs aktiver (Long term investments)

Kortfristede aktiver/omsætningsaktiver (Current assets)

Aktiver i alt


Passiver (Liabilities)

Egenkapital (Equity)

Langfristede forpligtigelser/gæld (Long term debt)

Kortfristede forpligtigelser/ gæld (Current liabilities)

Passiver i alt


Pengestrømsopgørelse (Cash flow)

Resultat af primær drift (Net income)

Pengestrømme fra driftsaktivitet (Operating activties)

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (Investing activities)

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (Financing activities)

Årets pengestrøm (Total cash flow)

Likvide beholdninger primo

Likvide beholdninger ultimo


Afkastningsgrad (ROI - return of investment) eller (ROIC - return of invested capital)


Dækningsgraden (Operation margin)


Egenkapitalens forentning (ROE eller return on equity) 


Finansiel gearing (Financial gearing - financial leverage)


Likviditetsgrad (Liquidity ratio)    


Overskudgrad (Profit margin eller profit ratio)


Soliditesgrad (Solvency ratio)

11/9 2018