Nøgletal

FinansKim - læs - arbejd - lær

Nøgletal

At  udarbejde en komplet regnskabsanalyse tager tid, men du kan nøjes med at se på nogle enkelte nøgletal - både børsrelaterede og regnskabsmæssige. Nøgletallene fremgår ofte af  virksomhedens regnskaber. Disse kan findes på deres hjemmesider, ofte under fanen  Investor/Investorrelations. Husk at nøgletallene skal ses over en årrække.


P/E - priceearnings fortæller, hvor mange år virksomheden er om at tjene din investering ind igen. Så en P/E på 20, fortæller, at om 20 år er din opsparing tjent ind,  hvis der ikke sker ændringer i virksomhedens drift, og den fortsætter sin drift som i dag.

Indre værdi fortæller, hvilken værdi aktien har ud fra regnskabet. Er den indre værdi  over børskursen, forventer markedet, at det vil gå virksomheden bedre - og omvendt.

Resultat pr. aktie/EPS fortæller, hvor stort overskuddet er i kr. pr. aktie. Du kan så selv sætte beløbet i procent i forhold til aktiens værdi, hvis du er mere til procenter.

Årets pengestrøm fortæller om virksomheden skaber likviditet i løbet af året eller om den bevæger sig mod likviditetsmangel og betalingsstandsning. Dette tal skal sammenholdes med  likviditetsgraden.

Likviditetsgraden fortæller,   om virksomhedens evne til at betale sine regninger.  Omsætningsaktiverne skal være større en den kortfristet gæld, og generelt bør tallet være over 150.

Overskudgraden/EBIT-margin fortæller, hvad der er tilbage til renteudgifter, skat og ejerne af selskabet efter at alle driftsomkostninger er afholdt.

Afkast af gennemsnitlig investeret kapital/ROIC  fortæller  hvad overskuddet er i forhold til den investerede kapital. Minder meget om en afkastningsgrad, men der er en teknikalitet inde omkring overskydende  likviditesanbringelse og afkastet heraf.

Soliditetsgrad fortæller hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede balance. Jo højere tal, jo større tab kan virksomheden klare. Tallet skal dog ses i sammenhæng med den finansielle gearing og andelen af immaterielle aktiver. Hvis soliditeten er 33 %  kan der  ske værdiforringelser (nedskrivninger) på balancen  med 33 % før selskabet lukker

Finansiel gearing fortæller om forholdet  mellem gæld og egenkapital.. Jo større gælden er i forhold til egenkapitalen  jo mere er gearingen.  Hvis gælden er dobbelt så stor som egenkapitalen er gearing   2. Jo højere gearing jo højere risiko. En gearing på 2 svarer til en soliditetsgrad på 33 %

Egenkapitalens forrentning/ROE fortæller,  hvad overskuddet er i forhold til egenkapitalen. Jo højere tal jo bedre er det. Bemærk dog, at hvis egenkapitalen er lille i forhold til overskuddet vil dette tal blive forholdsvist højt.


Immaterielle aktiver er altid anlægsaktiver. De kan typisk opstå på 2 måder. Hvis virksomheden har foretaget integration og købt en anden virksomhed, betales der typisk mere end den bogførte værdi. Denne merværdi opføres under immaterielle anlægsaktiver og skal afskrives efter regler, som varierer fra land til land. Så der er tale om kommende omkostninger i form af afskrivninger. En virksomhed har også mulighed for at aktivere udviklingsomkostninger, for at kunne afskrive dem senere. Det gør at årets omkostninger bliver lavere i udviklingsperioden, men forfalder som udgifter, når der kommer indtjening på produktudviklingen. Vælger en virksomhed at aktivere omkostningerne, bliver nøgletallene på kort sigt forbedret.

Derfor kunne man overveje et nyt nøgletal kaldet IG. immateriellitetsgraden. Den kunne beregnes ved at sætte de immaterielle anlægsaktiver i forhold til den samlede balance. Hvis man så var så fræk, at den blev trukket fra soliditetsgraden, kunne man få en nettosoliditetsgrad. Prøv det, og bliv overrasket.


Herunder er vis et eksempel fra nogle udvalgte banker ud fra deres årsregnskaber fra 2012.


21/8-2018