Aktiebegreber

FinansKim - læs - arbejd - lær

Aktiebegreber

Afkast er det samme som fortjeneste.

Aktiesplit er en nedsættelse af aktiernes stykstørrelse. Hvis aktiesplitter er 1:10 vil en aktionær, som før havde en aktie med en børsværdi på kr. 200, nu få 10 aktier, som nu har en børsværdi på kr. 20,- pr. stk., Børsværdien er således den samme. Det kan ske for at øge omsætteligheden på aktierne.

Aktieklasser er opdeling af aktierne i flere klasser. Der kan f. eks. være A-aktier med større stemmeret og B-aktier med lavere stemmeret eller præferenceaktier med forlods udbytte. EU arbejder dog på, at alle selskaber, som er børsnoteret i EU, skal have samme aktieklasse.

Børsnoterede selskaber er selskaber, som er noteret på en børs.

Børskurs er den pris på aktien, som den noteres til på den børs, hvor den faktisk er. Hvis aktien er noteret på flere børser har den forskellige værdier i forhold til, hvilken valutakurs der gælder. Er aktien noteret i Danmark prisfastsættes den i danske kroner. Er aktien samtidig på børsen i New York, noteres den der i US-dollars. Da den danske kroner er mindre værd end US-dollars, er prisen i kroner  højere end prisen i US-dollars, da den noteres til samme værdi. Se f. eks NOVO. Hvis værdien ikke var den samme, ville der ske spekulation børserne imellem, og kursforskellen ville så blive udlignet.

Emission sker, når selskabet bag ønsker at øge egenkapital og få likviditet til investeringer. Der findes aktieemissioner med fortegningsret, således at de nuværende aktionærer for tilbuddet først. Vil de ikke have tilbuddet kan de sælge deres tegningsretter til andre. Er det en emission uden fortegningsret, sker udbuddet til børskurs. Der kan også uddeles fondsaktier, som blot har til formål at udbetale udbytte som nye aktier. Det har nogle regnskabs- og skattemæssige fordele/ulemper, men er i princip blot en regnskabsteknisk ompostering.

Fortjeneste beregnes ved kursgevinsten på aktien + de udbytter, som er blevet udbetalt gennem ejertiden.

Handel sker gennem et pengeinstitut, som har pladser eller kontakter på den pågældende børs, hvor du ønsker at handle. Det skal ske ved en strakshandel, hvor handelen indgås her og nu. Der er børshandler, hvor køber/sælger kan lægge deres bud ind. De bliver så effektueret, hvis buddene passer sammen. Endelig er der gennemsnitskurs, hvor handelen indgås til gennemsnittet af alle de handlede ordrer. Der vil dog altid være et tillæg, som også kaldes kursskæring, da kunderne ofte handler op imod bankens egne værdipapirbeholdninger.

Investorprofil kan som regel findes på mange bankers hjemmeside, hvor du bliver stillet en række spørgsmål, som du skal svare på. Der vil indgå spørgsmål om risikovillighed, beløbets størrelse, tidshorisont og formål.

Kapitalnedsættelser forekommer, når virksomheden har store likvide reserver. Denne likviditet kan enten betales som udbytte, eller virksomheden kan købe egne aktier tilbage og nedsætte aktiekapitalen.

Risiko er afhængig af flere faktorer. De tre største er virksomheden selv, branchen virksomheden er i, og endelig samfundsudviklingen på de markeder, som virksomheden operer på.

Stykstørrelse er den pålydende værdi, som aktierne har. Er selskabet børsnoteret har aktier i dag samme stykstørrelse. Er selskabet ikke børsnoteret, kan stykstørrelserne godt være forskellige.

Teoretisk værdi er et udtryk for, hvad den regnskabsmæssige værdi af en aktie er. Den findes ved at tage selskabets egenkapital og dividere den med antallet af aktier.

Udbytte er en betaling, som aktieejeren modtager  i procent af aktiens pålydende. generalforsamlingen fastsætter størrelsen, som måles i %. En dividende på 2 % i f. eks. Novozymes vil så give   2% af pålydende værdi på 2 kr., hvilket er 4 øre. Hvis den så måles i forhold til Børskursen på over 200,- så måles udbyttet i promiller.


20/9-2013